Regulamin PDF Drukuj

REGULAMIN UCZESTNICTWA

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Studio Tańca i Ruchu EFECT (STiR EFECT) jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania  poniższego Regulaminu. W przypadku niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez STiR EFECT mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i Regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.taniec-efect.pl.

3. Uczestników zajęć prowadzonych przez STiR EFECT obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków podczas przebywania w obiektach.

4. Zajęcia odbywają się, jeżeli uczestniczy w nich min. 10 osób.

5. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia i używania ubioru odpowiedniego do rodzaju zajęć. Szczegóły podaje instruktor.

6. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach STiR EFECT jest uiszczenie opłaty z góry na pierwszych zajęciach w miesiącu. Inaczej uczestnik nie zostanie wpuszczony na zajęcia. Opłaty za zajęcia można dokonać osobiście tuż przed zajęciami lub możliwe jest przesłanie opłaty przelewem na konto 75 1560 1140 2109 2244 5520 0001, w tym przypadku przelew winien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika, nazwą grupy i okresem, którego dotyczy.

9. Opłata obowiązuje w danym miesiącu, brak obecności nie jest odliczany.

10. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia.

11. W przypadku dłuższych nieobecności (min. 2 tygodnie) możliwość odrabiania zajęć uzgadniana będzie indywidualnie.

12. W przypadku odwołania zajęć, STiR EFECT zobowiązuje się do podania terminu, w którym zajęcia będą odrobione.

13. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach, mogą wejść na 10 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą instruktora.

14. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez zgody STiR EFECT jest zabronione.

15. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie oraz umieszczanie na stronie www - zdjęć i filmików zrobionych podczas imprez, zajęć tanecznych, przez STiR EFECT w celach tylko i wyłącznie promujących Studio Tańca.

16. Podczas zajęć tanecznych na sali nie mogą przebywać osoby trzecie np. rodzice lub opiekunowie (chyba, że wcześniej zostanie to ustalone z instruktorem).

17. STiR EFECT ma prawo decydować o tym, kto może przebywać na sali tanecznej podczas zajęć tanecznych.

18. Podczas zajęć tanecznych osoby niepełnoletnie są pod opieką instruktorów.

19. Po zajęciach tanecznych organizator nie odpowiada za samodzielne oddalenie się dzieci z budynku, w którym odbywały się zajęcia taneczne.

20. Uczestnik zajęć ma obowiązek podporządkować się wszelkim poleceniom instruktora  w sprawach merytorycznych, wychowawczych i dyscyplinujących.

21. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach nie ma odliczeń.

22. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem reguluje STiR EFECT.